Firma �SAD Vy�kov a.s. byla zalo�ena v roce 1950. V roce 1994 se transformovala na akciovou spole�nost. Od po�átku své existence poskytuje �iroké spektrum slu�eb pro ve�ejnost i firemní sektor.

�SAD Vy�kov a.s. zaji��uje provoz na pravidelných autobusových linkách p�evá�n� v okrese Vy�kov, m�stkou hromadnou dopravu ve Vy�kov�, provozuje dálkové linky do Prahy, Ostravy , Franti�kových Lázní, Liberce a mezinárodní linky Brno � Bardejovské kúpele a Brno � Praha � Oslo.

Nabízí také zaji�t�ní individuální autobusové dopravy a slu�by cestovní agentury.

Mezinárodní kamiónová doprava zabezpe�uje dopravu zbo�í do v�ech stát� Evropy, p�evá�n�  se zam��ením na Itálii a SRN. Vnitrostátní nákladní doprava nabízí dopravní, spedi�ní a logistické slu�by.

Nabídku slu�eb dopl�uje servis nákladních vozidel, my�ka nákladních aut a autobus�, prodejna náhradních díl� a slu�by celní deklarace.

 

NEP�EHLÉDN�TE !

1.6.2005
V�en� cestuj�c�, v�en� z�kazn�ci a obchodn� partne�i!

Spole�nost �SAD Vy�kov a.s. se rozd�lila na firmy VYDOS BUS a.s., VYDOS Truck a.s. a VYDOS SERVIS a.s. Ode dne�ka budete aktu�ln� informace o jmenovan�ch firm�ch nach�zet postupn� na nov� internetov� adrese www.vydos.net

Od 1.6.2005 z�rove� doch�z� ke zm�n�m j�zdn�ch ��d� na n�kter�ch link�ch spole�nosti VYDOS BUS a.s. a tak� v cen�c�ch.
V�echny informace o t�chto zm�n�ch najdete ji� na nov� adrese www.vydos.net


P�ejeme v�m ��astnou cestu s VYDOS BUS a.s.

7.12.2004
�SAD Vy�kov a.s. p�ijme �idi�e autobus�.
Po�adavky: �idi�sk� opr�vn�n� skupiny D, praxe s vozidly nad 7,5 tuny a trestn� bez�honnost.

D�le p�ijmeme �idi�e kami�n�.
Po�adavky: �idi�sk� opr�vn�n� skupiny C,E - praxe v�t�na.

Kontakt:
person�ln� odd�len�, pan� Jarmila Kul�kov�, telefon: , e-mail: j.kuliskova@http://csadvyskov.cz

 �SAD Vy�kov a.s.
Brn�nská 25
682 27 Vy�kov


Reklama:
Nabízíme vyu�ití rekla-mních ploch na auto-busech, oknech auto-bus�, autobusových nádra�ích, jízdenkách a plachtách p�ív�s� a náv�s�, které jezdí po celé Evrop�.

Bli��í informace vám podá cestovní agentura �SAD Vy�kov a.s.


Administrátor

 login

 

 heslo

 

 

 

 

 

 

 

Zp�t Nahoru Tisk - pro spr�vn� tisk je nutn� nastavit v menu Soubor -> Vzhled str�nky lev� a prav� okraj str�nky na 0mm Hlavn� str�nka      

 

 

 


  Optimalizováno pro Microsoft Internet Explorer 5.0 a nov�j�í v rozli�ení 800×600, true color
Copyright © 2004  �SAD Vy�kov a.s.  All rights reserved 
http://http://www.csadvyskov.cz   csad@http://csadvyskov.cz

 

 

CE SITE WEB NE SONT PAS MAINTENUES!
disclaimer